مباحثه، تالار علمی فقاهت
کانال نظریات رجالی آیة الله سیستانی - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش رجال (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=29)
+--- انجمن: قواعد رجال (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=30)
+--- موضوع: کانال نظریات رجالی آیة الله سیستانی (/showthread.php?tid=1088)کانال نظریات رجالی آیة الله سیستانی - سید محمد صادق رضوی - 23-اسفند-1396

 کانال زبدة الفوائد توسط برخی عزیزان با هدف نشر آرای رجالی آیة الله سیستانی ایجاد شد.
https://t.me/zobdatolfavaed