مباحثه، تالار علمی فقاهت
پرداخت ربع جای خمس - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=27)
+--- موضوع: پرداخت ربع جای خمس (/showthread.php?tid=1146)پرداخت ربع جای خمس - محمود رفاهی فرد - 18-ارديبهشت-1397

مساله ای را برخی فقها فرموده اند که اگر خمس یک چیز از درآمد سال بعد پرداخت می شود لازم است که جای خمس، ربع محاسبه شود. را که پرداخت خمس موونه محسوب نمی شود و به میزان خمس پرداخت شده از در آمد سال بعد نیز خمس تعلق می گیرد و ...
به این مطلب اشکال شد که عرفی نیست
یکی از دوستان این گونه پاسخ دادند که اتفاقا این مطلب است که در واقع عرفی و موافق ارتکازات قطعی است. به این بیان که اگر کسی در سال اول صد تومن درآمد داشته باشد و در سال بعد نیز صد تومن درآمد داشته باشد و خمس سال اول را از درآمد سال دوم بدهد، در این صورت یک بیست تومن بابت سال اول داده و بابت سال دوم، هشتاد تومن باقی مانده از درآمد سال دوم را در انتهای سال مخمس می کند که می شود16 تومن. لذا مجموعا 36 تومن خمس داده است. در حالی که قطعا متفاهم عرفی از ادله ی خمس این است که اگر کسی در طی دو سال، 200 تومن در آمد دارد باید 40 تومن خمس بدهد.
اما اگر ربع محاسبه شود نقصانی در خمس وارد نمی شود. ربع صد تومن می شود 25 تومن. 75 تومن باقی می ماند. خمس آن می شود 15 تومن. لذا مجموعا همان 40 تومن می شود.
1/4a + 1/5(b-1/4a)=1/5(a+b)
1/4a + 1/5(b-1/4a)=1/4a+1/5b-1/20a=1/5b+(5-1)/20a=1/5b+4/20a=1/5a+1/5b


RE: پرداخت ربع جای خمس - محمود رفاهی فرد - 18-ارديبهشت-1397

یا به بیان دیگر، خمس در آمد سال اول را که از ربح سال دوم است اگر به در آمد سال اول اضافه کنیم و خمس این مجموعه را محاسبه کنیم معادل ربع همان درآمد سال اول می شود چرا که خمس هر چیزی معادل ربع چهارپنجم باقی مانده ی آن چیز است