مباحثه، تالار علمی فقاهت
توصیه استاد گنجی به طلاب در باب ولایت فقیه - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد گنجی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=13)
+---- موضوع: توصیه استاد گنجی به طلاب در باب ولایت فقیه (/showthread.php?tid=1165)توصیه استاد گنجی به طلاب در باب ولایت فقیه - سید رضا حسنی - 1-آذر-1397

توصیه استاد
بحث ولایت داشتن فقیه، بحثی مفصل است که وارد آن نمی شویم. همین مقدار به مبانی اشاره کردیم. آنچه مهم است و طلبگی است این است که بحث ولایت فقیه بحثی است محل اختلاف بین فقهاء؛ از ضروریات و بدیهیات فقه نیست. عده ای قبول دارند و عده ای قبول ندارند. ما در این مسائل مقلد هستیم. معنای تقلید این است که ما نیز جاهل هستیم که ولایت وجود دارد یا ندارد، مرجع تقلید ما می گوید ولایت هست یا نیست، هر چه بگوید تسلیم هستیم. باب، باب تقلید است و ملازم با جهل به مسئله است. مقلد یعنی کسی که جاهل به مسئله است و رای دیگران را باید قبول کنیم. حرف ما این است که اگر ما مقلد هستیم، پس نباید تند شویم. اگر کسی ولایت فقیه را منکر شد، نظر فقهی اش را می گوید و شاید هم حق بگوید. مشهور علماء امور حسبیه را قبول دارند و برخی نیز منکر اصل قضیه هستند. حال اگر کسی مقلد یکی از این بزرگواران است نباید نسبت به او تند شد. نباید در مقابل طیف مخالف، تند شد و نظر آن ها را اشتباه دانست. مرجع او نظری دیگر دارد و جای دعوا و منازعه نیست. این که مسئله را واضح تلقی کنیم و به دیگران واضح القاء کنیم، از حرف های عوام الناسی است  و مواظب باشیم که اشتباه نکنیم. در غیر ضروریات و بدیهیات باید تامل کرد و تتبع کرد. نباید مثل عوام الناس همه چیز را بدیهی دانست. هر چه مرجع تقلید بفرماید همان را قبول می کنیم. جبهه گرفتن و سخت دفاع کردن از مسلکی در مقابل مسلک دیگر شان مقلد نیست. مقلد جاهل به مسئله است و فقط عامل است. حالا اگر روایتی هم شنیدید آن روایت را واضح الدلاله ندانید، طرف مقابل هم کلامی دارد و نباید یک مسئله را از واضحات دین دانست.
نباید منکرین ولایت فقیه را متهم کرد. این ها احکام نظریه هستند که محل اختلاف اند و جای منازعه و طرفداری ندارد. مقلدین نسبت به نظر مرجع خود معذورند. این مسائل را از باب مسائل طلبگی عرض کردیم و گرنه بار ها عرض کرده ایم که ما اهل موعظه نیستیم. توضیه ما این است که حرف هایی که می زنید عامیانه نباشد. در ذهنتان باشد که این مسائل نظری است و ما در این مسائل جاهل هستیم.