مباحثه، تالار علمی فقاهت
نقد کلام مرحوم تبریزی در عرفی دانستن جمع در یک مورد - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: نقد کلام مرحوم تبریزی در عرفی دانستن جمع در یک مورد (/showthread.php?tid=1174)نقد کلام مرحوم تبریزی در عرفی دانستن جمع در یک مورد - سید رضا حسنی - 9-آذر-1397

کلام مرحوم تبریزی و مناقشه
مرحوم استاد یک موردی را جمع عرفی می کردند که ما آن را قبول نداریم: می فرمودند:
اگر یک خطاب جزییت بگوید که وضو یا شرطیت بگوید که وضو در نماز واجب است. یک خطاب دیگر بگوید طهارت از خبث در نماز واجب است و من مکلف متمکن از جمع بین وضو و طهارت از خبث نباشم، برای اینکه آب به اندازه ی کافی ندارم. ایشان می فرمودند که جمع عرفی دارد که همان حمل بر تخییر است زیرا علم داریم از خارج که به دلیل محذور تکلیف به غیر مقدور، هر دو واجب نیستند.
به نظر ما این کلام درست نیست؛ نه به خاطر اینکه تعارض بالعرض است. زیرا جمع در تعارض بالعرض را قبول داریم. بلکه به خاطر اینکه اصلا جمع عامین من وجه بر تخیییر عرفی نیست.RE: نقد کلام مرحوم تبریزی در عرفی دانستن جمع در یک مورد - مسعود عطار منش - 10-آذر-1397

(9-آذر-1397, 16:50)فاضل همدانی نوشته: کلام مرحوم تبریزی و مناقشه
مرحوم استاد یک موردی را جمع عرفی می کردند که ما آن را قبول نداریم: می فرمودند:
اگر یک خطاب جزییت بگوید که وضو یا شرطیت بگوید که وضو در نماز واجب است. یک خطاب دیگر بگوید طهارت از خبث در نماز واجب است و من مکلف متمکن از جمع بین وضو و طهارت از خبث نباشم، برای اینکه آب به اندازه ی کافی ندارم. ایشان می فرمودند که جمع عرفی دارد که همان حمل بر تخییر است زیرا علم داریم از خارج که به دلیل محذور تکلیف به غیر مقدور، هر دو واجب نیستند.
به نظر ما این کلام درست نیست؛ نه به خاطر اینکه تعارض بالعرض است. زیرا جمع در تعارض بالعرض را قبول داریم. بلکه به خاطر اینکه اصلا جمع عامین من وجه بر تخیییر عرفی نیست.

بنده خیال می کنم این مسأله از موراد تزاحم بوده و ادلۀ احکام اصلا ناظر به حالت تزاحم نیستند تا بخواهیم ببینیم جمع عرفی دارد یا ندارد زیرا لازمۀ شمول ادلۀ احکام برای حالت تزاحم این است که هر دلیلی ظهور در این داشته باشد که من در تزاحم با دیگر احکام اهمیت دارم و دلیل دیگر هم همین ظهور را داشته باشد و هکذا باقی ادله و حال آن که بالوجدان به نظر می رسد چنین ظهوری ندارند . فکر میکنم این بیان را از استاد سید جواد شبیری شنیدم که به والد شریفشان حفظهما الله نسبت میدادند .