مباحثه، تالار علمی فقاهت
جواز یا استحاله تبدیل امتثال - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد گنجی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=23)
+---- موضوع: جواز یا استحاله تبدیل امتثال (/showthread.php?tid=1431)جواز یا استحاله تبدیل امتثال - خیشه - 24-فروردين-1398

در بحث اجزاء مرحوم آخوند به بررسی جواز تبدیل امتثال میپردازند. ایشان قائلند که اگر اتیان اول علت تامه برای حصول غرض نباشد تبدیل امتثال جایزاست. استاد کلام ایشان را این گونه توضیح دادند: اگر اتیان اول غرض ادنی را حاصل کند جواز تبدیل امتثال هست و اگر غرض اقصی را حاصل کند تبدیل امتثال جایز نیست. مثلا اگر مولا گفت آب بیاور. یک غرض ادنی که تمکن از رفع تشنگی است وجود دارد ویک غرض اقصی که رفع تشنگی است وجود دارد.
مرحوم خویی فرموده است تبدیل امتثال محال است زیرا در صورت امتثال اول، یا امر باقی است چون غرض حاصل نشده است پس باید امتثال بعدی صورت بگیرد و جواز معنا ندارد و اگر امر ساقط شده است دیگر امتثال بعدی معنا ندارد زیرا امری وجود ندارد.
شهید صدر فرموده است تبدیل امتثال در جایی است که امر باقی باشد و با امتثال اول، دیگر معنا ندارد که امتثال دوم شود زیرا تحصیل لازم است
به نظر شما و ارتکاز عرفی حق با کدام قول است؟