مباحثه، تالار علمی فقاهت
«رجال» نظریه تعویض سند - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش رجال (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=29)
+--- انجمن: قواعد رجال (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=30)
+--- موضوع: «رجال» نظریه تعویض سند (/showthread.php?tid=1433)نظریه تعویض سند - حسین بن علی - 25-فروردين-1398

استاد شهیدی در تاریخ 6 فروردین 98
ممکن است: با تعویض سند، سند روایت را تصحیح کنیم یعنی شیخ طوسی در کتاب فهرست راجع به ابن أبی عمیر می گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و بعد چندین سند ذکر می کند که معتبر است و اطلاق «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل این روایت نیز می شود. کسانی که قائل به این نظریه اند اسم آن را «نظریه تعویض السند» قرار می دهند و مرحوم صدر در دوره أول اصول خود قائل به این نظریه بودند و مرحوم تبریزی تا أواخر عمر شریف خود به این نظریه قائل بودند. یعنی سند ضعیف تا ابن أبی عمیر را بر می داریم و به جای آن سند مشترک در فهرست را که صحیح است قرار می دهیم و تعویض سند اختصاصی به ابن أبی عمیر ندارد و موارد متعددی است که شیخ طوسی تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» دارد که در آن موارد نیز می توان با تعویض سند، سند روایات را تصحیح کرد.
اشکال نکنید که: ظاهر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» روایات واقعیه ابن أبی عمیر است و شامل روایات مشکوکه نمی شود و معلوم نیست روایت محل بحث روایت ابن أبی عمیر باشد و شاید احمد بن هلال به ابن أبی عمیر دروغ بسته است.
زیرا جواب می دهند که: طبق این معنا سخن شیخ طوسی لغو می شود زیرا شیخ طوسی می خواهد به روایات ابن أبی عمیر سند ذکر کند و اگر بگوید «من به أحادیث واقعیه ابن أبی عمیر سند صحیح دارم» فایده ای نخواهد داشت در حالی که قصد شیخ طوسی خروج روایات از ارسال بوده است و در آخر مشیخه تهذیب ذکر کرده است که این اسناد را ذکر می کنم تا احادیث از ارسال خارج شود و مفصل آن را در فهرست بیان می کنم. و لذا طبق این معنا دیگر کلام شیخ طوسی روایات را از ارسال خارج نمی کند زیرا در هر جا که بخواهیم این سند را تطبیق کنیم شبهه مصداقیه می شود و شک می کنیم از روایات واقعی ابن أبی عمیر می باشد نه نمی باشد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. و اگر از خارج احراز کنم که این روایت، روایت واقعی ابن أبی عمیر است دیگر نیازی به شهادت شیخ طوسی نخواهم داشت. لذا مراد از «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» کتب و روایات منسوب به ابن أبی عمیر است و نهایت می گوییم مراد مواردی است که به دست شیخ طوسی رسیده است و این روایت به دست شیخ طوسی رسیده است زیرا در خود تهذیب این روایت نقل شده است.


RE: نظریه تعویض سند - محمود رفاهی فرد - 26-فروردين-1398

استاد سید محمد جواد شبیری مفصلا بحث تعویض سند را بحث و نقد کرده اند. (در ضمن دروس رجال، و مستقلا در مدرسه ی بقیه الله که مکتوبی را هم برای آن جا نوشته اند و در دسترس است)
ضمنا اخیرا مقاله ی مفصلی درباره ی نظریه ی تعویض سند در مجله ی دراسات علمیه که مربوط به مدرسه ی آخوند نجف است و مقاله هایش در اینترنت یا کانالش موجود است منتشر شده که حاوی صور متنوعی از تعویض سند است.
کتابی هم با عنوان تعویض سند در قم چاپ شده که تقریر دروس آقای شوپایی است.


RE: نظریه تعویض سند - حسین بن علی - 14-ارديبهشت-1398

یکی از اشکالات استاد به این نظریه این بود که گاهی شیخ طوسی خود روایتی را ضعبف دانسته و طرد می کند در حالیکه می توان با این نظریه آن را تصحیح نمود و نمی شود که شیخ طوسی التفات به تعدد طرق نداشته باشد.