مباحثه، تالار علمی فقاهت
تفاوت سنت و فرض - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: تفاوت سنت و فرض (/showthread.php?tid=1449)تفاوت سنت و فرض - مسعود عطار منش - 3-ارديبهشت-1398

برگرفته از درس اصول استاد شبیری
تاریخ31 فروردین 98جلسه205
سنت و فرض تفاوتهایی با هم دارند که برخی از آنها در روایات مصرح به است و برخی این گونه نیست :
1- فرض واجبی است که باید به نحو یقینی انجام شود مانند رکعت اول و دوم که شک در آن ها موجب بطلان است ولی سنت این گونه نیست و با شک هم می توان راه حلهایی برای تصحیحیش پیدا کرد و این چیزیست از که در خود روایات تصریح شده است .
2- سنت در برخی شرایط از وجوب می افتد ولی فرض ثابت است مثلا مسافر باید دو رکعت اول را بخواهد ولی دو رکعت دوم از عهده اش ساقط است . بله این که کجا و در چه شرایطی از وجوب می افتد به دست شارع است ؛ این فرق نیز در روایات مورد تصریح است .
3- ترک فریضه موجب بطلان است ولی  ترک سنت می تواند اخلالی به عمل ایجاد نکند مانند ترک رکوع که باعث بطلان است ولی ترک قرائت که باعث بطلان نیست .؛ این فرق منصوص است .
4- ممکن است با مجموعه قرائن این را استفاده کنیم که فرائض نسبت به سنن از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تزاحم بین این دو باید فرض را مقدم کرد ؛ این فرق مورد تصریح روایات نیست .