مباحثه، تالار علمی فقاهت
آراء و مبانی اصولی استادشهیدی - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: آراء و مبانی اصولی استادشهیدی (/showthread.php?tid=148)آراء و مبانی اصولی استادشهیدی - HAMZEH - 8-اسفند-1391

همانطور که دربخش فقه استادمحقق هم اشاره شد استاد شهیدی معتقدند اگر شارع درجایی که عقلا ارتکازندارند وسیره ندارندیعنی استنکار نمی کنند شارع می تواندبادلیل مطلق ویا عام سیره راتوسعه دهد
برای مثال اگر عقلا به خبر در جایی که وثوق می آورد عمل می کنندولی در جاهای دیگر سیره ندارند شارع می تواند دراین عمل به خبر ثقه توسعه دهد البته درجایی که عقلا نسبت به توسعه استنکار نداشته باشند
به خاطر همین مبنا ایشان ازاطلاق صحیحه حمیری حجیت خبرثقه رابه طور مطلق استفاده می کنندحتی اگرظن به خلاف داشته باشیم مثلا مشهور ازین خبر اعراض کرده باشند