مباحثه، تالار علمی فقاهت
حل معضلات اصولی با ادعای حصه توأمه - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: حل معضلات اصولی با ادعای حصه توأمه (/showthread.php?tid=1732)حل معضلات اصولی با ادعای حصه توأمه - مهدی منصوری - 24-دي-1398

حصه توأمه همان قضیه حینیه است که محقق عراقی قصد داشته اند با استفاده از آن معضلات اصول را حل کنند. به عنوان مثال مشهور اخذ قصد امتثال امر را در متعلق امر محال می دانند؛ چون متعلق امر در رتبه سابق بر امر لحاظ می‌شود و محال است که قصد امتثال امر در رتبه متعلق اخذ شود که هنوز به آن امر تعلق نگرفته است. محقق عراقی برای حل این مشکل فرموده اند:  اگرچه در مورد عمل عبادی مانند غُسل میت گفته می شود که قصد امتثال امر لازم است، اما قصد امتثال امر مشیر به ذات غُسل میت گرفته می شود؛ چون وقتی وصفی عارض بر موصوفی می شود، آن موصوف تضیّق ذاتی پیدا می کند. به عنوان مثال وقتی تعبیر «الانسان العالم» به کار برده می شود، تضیق ذاتی پیدا کرده و قابل انطباق بر انسان جاهل نخواهد بود. اگر انسان عالم لحاظ شده و بعد گفته شود که «این انسان» اشاره به ذات متضیق شده است و حصه توأمه خواهد بود.
مثال تکوینی این مطلب هم این است که حرارت صادر شده از آتش، حرارت به وصف صدور از آتش نیست، بلکه ذات حرارت از آتش صادر می شود، اما دارای تضیّق ذاتی است و در نتیجه نسبت به حرارت هایی که از آتش دیگر صادر می‌شود، اطلاق ندارد. در مثال غُسل میت هم که قصد امتثال امر در آن لازم است، در متعلق امر مرکبی که قصد امر در آن باشد، اخذ نمی شود، بلکه اشاره به ذات متضیق می شود که حصه توأمه خواهد بود.
در مورد اسم اشاره نیز «هذا» وضع برای حصه توأمه از ذات مبهم وضع شده است؛ یعنی حصه ای از ذات مبهم که تضیّق قهری به حال اشاره به آن پیدا کرده است، مورد وضع واقع می شود.[1]
درس خارج اصول. 98.09.25