مباحثه، تالار علمی فقاهت
نماز و عبادت برای تقاضای دنیوی یا استجابت دعا باطل است؟ - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+---- موضوع: نماز و عبادت برای تقاضای دنیوی یا استجابت دعا باطل است؟ (/showthread.php?tid=2129)نماز و عبادت برای تقاضای دنیوی یا استجابت دعا باطل است؟ - مومن - 25-شهريور-1399

صاحب عروه فرموده اند: اگر عباداتی مانند نماز به صورت معاوضه ای باشد یعنی قصد معاوضه داشته باشد حتی قصد معاوضه با بهشت و..؛ آن عبادت باطل است و خیلی از شراح نیز آن را تایید کرده اند.

محقق ایروانی فرموده اگر کسی عبادت را برای تقرب به خدا انجام دهد و لی غرض اصلی، امردیگری است، در حقیقت همان امر که غرض اصلی است محرک و مقصود او بوده و لذا اگر آن غرض الهی باشد مانند ثواب، عبادت صحیح است اما اگر آن محرک اصلی دنیوی باشد، عبادت باطل است.
به نظر ما این مطلب که کسی خدا را برای تقرب عبادت کند تا به ثواب برسد و یا از عقاب دور شود، در حقیقت قصد تقرب نداشته و صرفا قصد داعی اصلی که همان ثواب و دفع عقاب است دارد و لذا صدق عبادت لله نمی کند؛ اما سیره متشرعه و ارتکاز قطعی و روایاتی مانند «ان قوما عبدوا الله خوفا....» دلالت بر ایندارد که در مورد عبادات، قصد وجه الله توسعه داده شده و صرف اضافه به خداوند تذللا برای تحقق عبادت کفایت می کند؛ حتی اگر قصد او از تذلل برای خداوند، حاجات دنیوی باشد، مانند نماز حاجتیا نماز استسقا و...