مباحثه، تالار علمی فقاهت
بررسی تعدد عقاب در ترتب - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد گنجی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=23)
+---- موضوع: بررسی تعدد عقاب در ترتب (/showthread.php?tid=2130)بررسی تعدد عقاب در ترتب - خیشه - 25-شهريور-1399

درس استاد گنجی در مورد بحث ترتب است. از یک طرف مرحوم اخوند قائل است به این که عدم تعدد عقاب در ترتب کشف از عدم امکان میکند و از طرف دیگری مرحوم نائینی میفرماید: در ترتب ما تعدد عقاب را میپذیریم و دلیل بر عدم امکان ترتب نمیشود. استاد گنجی میفرماید: ما تعدد عقاب را نمیپذریم و مشکلی هم در امکان ترتب به وجود نمیاورد. یعنی از جهت با مرحوم اخوند موافق است و از جهت دیگر با مرحوم نائینی موافق است. ایشان قائل است به این که در ترتب وقتی که اهم و مهم هر دو عصیان شوند دو عقاب وجود ندارد و در عین حال این کشف نمیکند که ترتب محال است بلکه ترتب هم امکان دارد. یکی از منبهاتی که در ترتب دو عقاب وجود ندارد این است که ما بین شخصی که قدرت بر امتثال دو واجب را دارد و هر دو را عصیان میکند و بین شخصی که قدرت بر اتیان یک واجب از دو واجب را دارد و هر دو را عصیان میکند فرق احساس میکنم که در اولی دو عقاب وجود دارد و در دومی یک عقاب وجود دارد.
مطالب بعدی او ادله طرفین انشا الله در مراحل بعدی مطرح خواهد شد. این موضوع برای طرح بحث و شروع بود.


RE: بررسی تعدد عقاب در ترتب - عرفان عزیزی - 26-شهريور-1399

(25-شهريور-1399, 17:43)خیشه نوشته: درس استاد گنجی در مورد بحث ترتب است. از یک طرف مرحوم اخوند قائل است به این که عدم تعدد عقاب در ترتب کشف از عدم امکان میکند و از طرف دیگری مرحوم نائینی میفرماید: در ترتب ما تعدد عقاب را میپذیریم و دلیل بر عدم امکان ترتب نمیشود. استاد گنجی میفرماید: ما تعدد عقاب را نمیپذریم و مشکلی هم در امکان ترتب به وجود نمیاورد. یعنی از جهت با مرحوم اخوند موافق است و از جهت دیگر با مرحوم نائینی موافق است. ایشان قائل است به این که در ترتب وقتی که اهم و مهم هر دو عصیان شوند دو عقاب وجود ندارد و در عین حال این کشف نمیکند که ترتب محال است بلکه ترتب هم امکان دارد. یکی از منبهاتی که در ترتب دو عقاب وجود ندارد این است که ما بین شخصی که قدرت بر امتثال دو واجب را دارد و هر دو را عصیان میکند و بین شخصی که قدرت بر اتیان یک واجب از دو واجب را دارد و هر دو را عصیان میکند فرق احساس میکنم که در اولی دو عقاب وجود دارد و در دومی یک عقاب وجود دارد.
مطالب بعدی او ادله طرفین انشا الله در مراحل بعدی مطرح خواهد شد. این موضوع برای طرح بحث و شروع بود.
بی زحمت کلام آخوند را تبیین کنید ربط وحدت عقاب و محال بودن ترتب چیست؟


RE: بررسی تعدد عقاب در ترتب - خیشه - 26-شهريور-1399

مرحوم اخوند میفرماید: ترتب محال است زیرا اگر امکان داشته باشد تالی فاسد دارد و آن این است که در صورت ترک اهم و مهم باید دو عقاب داشته باشیم در حالی که صحیح نیست و بعد اضافه میکند که این اشکال را به میرزای شیرازی وارد میکریم و ایشان جوابی نداشتند. مرحوم نائینی میفرماید تعدد عقاب اشکالی ندارد و ما قائل هستیم که در صورت ترک اهم و مهم دو عقاب وجود داشته باشد. استاد میفرماید: تعدد عقاب خلاف ارتکاز است ولی باعث نمیشود که ترتب محال باشد.


RE: بررسی تعدد عقاب در ترتب - عرفان عزیزی - 26-شهريور-1399

(26-شهريور-1399, 08:49)خیشه نوشته: مرحوم اخوند میفرماید: ترتب محال است زیرا اگر امکان داشته باشد تالی فاسد دارد و آن این است که در صورت ترک اهم و مهم باید دو عقاب داشته باشیم در حالی که صحیح نیست و بعد اضافه میکند که این اشکال را به میرزای شیرازی وارد میکریم و ایشان جوابی نداشتند. مرحوم نائینی میفرماید تعدد عقاب اشکالی ندارد و ما قائل هستیم که در صورت ترک اهم و مهم دو عقاب وجود داشته باشد. استاد میفرماید: تعدد عقاب خلاف ارتکاز است ولی باعث نمیشود که ترتب محال باشد.

چرا صحیح نیست دو عقاب داشته باشیم؟


RE: بررسی تعدد عقاب در ترتب - خیشه - 30-شهريور-1399

ظاهرا مرحوم آخوند دلیل عدم تعدد عقاب در ترتب را اولا مخالف ارتکاز میداندو ثانیا میفرماید که یکی از دو خطاب اهم و مهم ارشادی است و مولوی نیست. استاد هم فرمود حق با مرحوم آخوند است. استاد منبهاتی را مطرح کرد مثلا شخصی که قدرت بر نجات یک نفر متعین که زیر اوار افتاده است دارد و عصیان میکند یک عقاب دارد و شخصی هم که قدرت بر نجات یک نفر به صورت لا علی التعیین دارد و عصیان میکند هم یک عقاب بیشتر ندارد. در ترتب هم شخص قدرت بر امتثال یک تکلیف را بیشتر ندارد اگر هر دو را ترک کند یک عقاب هم بیشتر ندارد.