مباحثه، تالار علمی فقاهت
رمز نگاری های متون قدیمی، از مناشئ خطا و تصحیف - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=51)
+---- موضوع: رمز نگاری های متون قدیمی، از مناشئ خطا و تصحیف (/showthread.php?tid=2134)رمز نگاری های متون قدیمی، از مناشئ خطا و تصحیف - محمود رفاهی فرد - 27-شهريور-1399

سید یزدی در برخی مواضع (؟ شک در تعدادش دارم) قولی را به ابن ادریس نسبت داده اند در حالی که چنین قولی در سرائر یافت نمی شود اما در تحریر علامه آمده است. منشا این اشتباه چه بوده است؟ در گذشته، از کتاب تحریر، با رمز "یر" و از سرائر، با رمز "ئر" یاد می شده است. میبینیم که گرچه تصحیف بین دو واژه ی تحریر و سرائر مستبعد است اما تحریف بین "ئر" و "یر" کاملا طبیعی است. لذا مثلا سید یزدی در نقل اقوال که به جواهر مراجعه کرده اند و در جواهر، از این علائم اختصاری استفاده شده بوده، چنین خطائی ایجاد شده است (یا در نسخه ی جواهر خطا بوده و جای یر، ئر نوشته بوده و یا نسخه ی جواهر، اشتباه خوانده شده)
نمونه ی دیگری از این امر مطلبی است که استاد، سابقا بیان کرده بودند که در بحار، رمز "ل" برای خصال و رمز "لی" برای امالی است و تصحیف بین ل و لی طبیعی است و لذا حاجی نوری که در تالیف مستدرک، از بحار استفاده کرده اند گاهی مثلا حدیثی که در خصال بوده را به امالی نسبت داده اند.